• Nabór na rok 2020/2021

    • KOMUNIKAT nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

    • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

     DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     lp.

      

     RODZAJ CZYNOŚCI

     TERMINY

     postępowanie rekrutacyjne

     postępowanie uzupełniające

     1.

     Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej.

      

     od 9 marca do 8 maja 2020 r.

      

     -----------------------

     2.

     Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu
     o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

     od  9 marca do 8 maja 2020 r.

      

      

     od 10 czerwca do 30 czerwca 2020 r.

     3.

     Złożenie wniosku przez kandydata 
     o przyjęcie do szkoły podstawowej z klasami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

     od  9 marca  do 8 kwietnia 2020 r.

     od 10 czerwca do  17 czerwca 2020 r.

     4.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
     o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

     od 20 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r.

     od 22 czerwca do 24 czerwca 2020 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
     o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
     Prawo oświatowe.

     5 maja 2020 r.

     25 czerwca 2020 r.

     6.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.

     od 11 maja do 15 maja 2020 r.

     od 1 lipca do 7 lipca 2020 r.

     7.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
     i kandydatów niezakwalifikowanych.

     22 maja 2020 r.

     8 lipca 2020 r.

     8.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 25 maja do 29 maja  2020 r.

     od 9 lipca do 15 lipca 2020 r.

     9.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych.

     1 czerwca 2020 r.

     17 lipca 2020 r.

     10.

     Składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

      

     Podstawy prawne:

     1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

     2.            Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

      

                                                                                                                                         NACZELNIK WYDZIAŁU

                                                                                                                                             dr Barbara Freier-Pniok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • KOMUNIKAT nr 2/2020

     dnia 15 stycznia 2020 r.

     

    Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe podaje do publicznej wiadomości uchwalę nr LV/681/17 z dnia 30 października 2017 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom. 

     

     

    Uchwała jako załącznik

     

     

     

     

     NACZELNIK WYDZIAŁU

     

       dr Barbara Freier-Pniok

     

     

     

     

     

   • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

     

    Załącznik nr 1

    do zarządzenia nr 47/17

    Prezydenta Bytomia

    z dnia 15 lutego 2017 r.

     

     

    Dyrektor

    SP 26 w Bytomiu

     

    Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej

     

    do klasy ...................................................

     

    I – Dane osobowe kandydata i rodziców

     

    Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi

    1.

    Imię/imiona i nazwisko kandydata

    Pierwsze imię:                                                      

    Drugie imię:

    Nazwisko:

    2.

    Data urodzenia kandydata

    Dzień:                          Miesiąc:                                              Rok:

    3.

    Miejsce urodzenia

     

    4.

    PESEL kandydata                                                  

    w przypadku braku PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

    5.

    Adres miejsca zamieszkania  kandydata

    Kod pocztowy - Miejscowość

    - -

    Ulica, numer domu/nr mieszkania

     

    6.

    Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki kandydata

     

    7.

    Adres miejsca zamieszkania matki/prawnej opiekunki

    Ulica, numer domu/nr mieszkania

     

    Kod pocztowy - Miejscowość

    - -

    8.

    Adres poczty elektronicznej

    i numery telefonów matki /prawnej opiekunki
    - o ile je posiada

    Telefon do kontaktu

     

    Adres poczty elektronicznej

     

    9.

    Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna kandydata

     

    10.

    Adres miejsca zamieszkania ojca /prawnego opiekuna

    Ulica, numer domu/nr mieszkania

     

    Kod pocztowy – Miejscowość

    - -

    11.

    Adres poczty elektronicznej

    i numery telefonów ojca /prawnego opiekuna
    - o ile je posiada

    Telefon do kontaktu

     

    Adres poczty elektronicznej

     

             

     

     

     

    OŚWIADCZENIA

     

    1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

     

     

     

     

     

    .................................................                                                ............................................

                       Data                                                                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

     

     

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

     

    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 z siedzibą w Bytomiu,
    przy ul. Nickla 19

    Dane kontaktowe inspektora:  Inspektor IOD  UM Bytom  ul. Smolenia 35,  mail iod_edu@um.bytom.pl

    Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

    1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku
    z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

    2/ odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące system informatyczny placówki;

    3/  dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w szczególności w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

    4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

    5/ dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

    6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
     

     

    • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

    • Załącznik nr 2

     do zarządzenia nr 47/17

     Prezydenta Bytomia

     z dnia 15 lutego 2017 r.

     .......................................................

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy

     - rodzica/opiekuna prawnego kandydata

      

     .......................................................

      

     .......................................................

     Adres do korespondencji

     Dyrektor

     SP 26 w Bytomiu

      

     Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

      

     do klasy ...................................................

      

     I – Dane osobowe kandydata i rodziców

      

     Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi

     1.

     Imię/imiona i nazwisko kandydata

     Pierwsze imię:                                                      

     Drugie imię:

     Nazwisko:

     2.

     Data urodzenia kandydata

     Dzień:                          Miesiąc:                                              Rok:

     3.

     Miejsce urodzenia

      

     4.

     PESEL kandydata                                                  

     w przypadku braku PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

     5.

     Adres miejsca zamieszkania  kandydata

     Kod pocztowy - Miejscowość

     - -

     Ulica, numer domu/nr mieszkania

      

     6.

     Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki kandydata

      

     7.

     Adres miejsca zamieszkania matki/prawnej opiekunki

     Ulica, numer domu/nr mieszkania

      

     Kod pocztowy - Miejscowość

     - -

     8.

     Adres poczty elektronicznej

     i numery telefonów matki /prawnej opiekunki
     - o ile je posiada

     Telefon do kontaktu

      

     Adres poczty elektronicznej

      

     9.

     Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna kandydata

      

     10.

     Adres miejsca zamieszkania ojca /prawnego opiekuna

     Ulica, numer domu/nr mieszkania

      

     Kod pocztowy – Miejscowość

     - -

     11.

     Adres poczty elektronicznej

     i numery telefonów ojca /prawnego opiekuna
     - o ile je posiada

     Telefon do kontaktu

      

     Adres poczty elektronicznej

      

              

      

      

      

     II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata

     do publicznych szkół podstawowych

      

     Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata  do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

      

     1. Pierwszy wybór

      

     ...............................................................................................................................................

     nazwa szkoły

      

     ...............................................................................................................................................

     adres szkoły

      

     1. Drugi wybór

      

     ...............................................................................................................................................

     nazwa szkoły

      

     ...............................................................................................................................................

     adres szkoły

      

     1. Trzeci wybór

      

     ...............................................................................................................................................

     nazwa szkoły

      

     ...............................................................................................................................................

     adres szkoły

      

     III – Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w uchwale Rady Miejskiej

      

     *) we właściwej rubryce (TAK/NIE), przy każdym z kryteriów wstaw znak X

     L.p.

      

     KRYTERIUM

      

      

     TAK *)

      

     NIE*)

      

     1.

      

     Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej

      

      

      

     2.

      

     Dziecko, którego co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych miejsce pracy znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej

      

      

      

     3.

      

     W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

      

      

      

     4.

     Dziecko, które uczęszczało do przedszkola znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie szkoły

      

      

      

      

     5.

     Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem wybranej szkoły

      

      

      

      

      

     Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w punktach:

     • pkt 2 - zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę,
     • pkt 3 - oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka, wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

      

      

      

      

      

     OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

      

     1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      

      

      

      

      

      

     .................................................                                              ............................................

                        Data                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

      

     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 z siedzibą w Bytomiu,
     przy ul. Nickla 19.

     Dane kontaktowe inspektora:  Inspektor IOD  UM Bytom  ul. Smolenia 35,  mail iod_edu@um.bytom.pl

     Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

     1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku
     z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

     2/ odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące system informatyczny placówki;

     3/  dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w szczególności w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

     4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

     5/ dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

     6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.