• Dzień Otwarty SP26
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Dzień Języka Ojczystego
     • Zielona kraina
     • Edukacja ze smakiem
     • A może budownictwo na Politechnice Śląskiej?
      • "W stroju rycerskim".

       Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wzięli udział w bardzo interesujących
       zajęciach z Piotrem Wilkiem i dziadkiem Gienkiem z Leo Corde. Podczas tych niezwykłych lekcji historii członkowie Bytomskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej przybliżyli najmłodszym ciekawostki okresu średniow

      • "Ach, co to był za bal...."

       W dniu 31 stycznia 2020 r. w restauracji "Świetlik" odbył się Bal Studniówkowy klasy 3a liceum. Ten wyjątkowy wieczór wprowadził wszystkich we wspaniałe nastroje.Nauczyciele oraz uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi bawili się znakomicie.
       Tradycyjnie Studniówkę rozpoczęliśmy pięknym polonezem, następnie tańce i zabawy trwały do białego rana.
       Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym, Dyrekcji, naszym Wychowawczyniom i całemu Gronu Pedagogicznemu oraz naszym Rodzicom, to właśnie dzięki nim nasza Studniówka mogła się odbyć i przebiec w miłej atmosferze.
       Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wykorzystać ostatnie 100 dni do matury jak najlepiej, aby zdawany przez nas egzamin dojrzałości wypadł co najmniej tak samo dobrze, jak Studniówka.

       autorka tekstu: mgr Anna Mrozek

      • Tytuł "III Festiwal podróżniczy w Kennedy'm"

       "30 stycznia 2020r. odbył się III Festiwal Podróżniczy w Kennedy'm.

       Nasz gość - dr Barbara Włochowicz z Wyższej Szkoły Humanitas - przybliżyła specyfikę dwóch krajów- Wietnamu i Francji.

       Z wygłoszonych prelekcji uczestnicy dowiedzieli się o różnicach kulturowych, przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

      • SAMORZĄD UCZNIOWSKI

       W bieżącym roku szkolnym w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

       Przewodnicząca: Magda Matys VIIIa

       Vice: Maja Halemba VII a i Zosia Halemba Va

       Rzecznik Praw Ucznia: Martyna Gryzik VIIa

       Skarbnik: Julian Garasimowicz VIa

       Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: mgr Katarzyna Kotkowska, mgr Anna Kotlarska, mgr Tina Sztuka

   • Librus Synergia
    • Przekształcenie Poradni Psychologicznio-Pedagogicznej w Bytomiu

    • W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 25 listopada 2019 r. uchwały nr XXI/304/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu poprzez zmianę siedziby z ul. Józefa Rostka 16 na pl. Klasztorny 2 oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie informuję, że od dnia 1 września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu będzie funkcjonowała w nowej lokalizacji tj. na placu Klasztornym 
     W związku z powyższym zwracam się z prośbą o powiadomienie do dnia 29 lutego 2020 r. Rady Pedagogicznej i rodziców dzieci/uczniów o przeniesieniu siedzib w/w placówki oraz informowanie na bieżąco osoby zainteresowane skorzystaniem z pomoc psychologiczni=pedagogicznej. Ponadto informacja o zmianie lokalizacji poradni powinna być umieszczona  do dnia 30 września 2020 r. na widocznej i ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.
     Nadmieniam, że treść uchwały dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

     z up. PREZYDENTA  MIASTA

     Barbara Freier-Pniok

     Naczelnik Wydziału Edukacji

    • UCHWAŁA NR XXI/306/19 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

    • z dnia 25 listopada 20 I 9 r.
     w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcący w Bytomiuch nr 5 im. J.F. Kennedy'ego w Bytomiu 


     Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 20 19 r. poz. 5 11 z późn . zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z  póź. zm.) uchwala się co następuje:
     & 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2020 r. VIII Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Józefa Nickla 19.
     &2. Wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o uzyskanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wymienionej w & 1.
     & 3. W terminie do 29 lutego 2020 r. o zamiarze likwidacji powiadomić:
     1) rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wymienionej w & 1;
     2) Śląskiego Kuratora Oświaty.
     & 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
     &5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady Miejskiej
     Mariusz Janas


    • Administrator danych osobowych

    • Administratorem danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu jest Dyrektor ZSO nr 5, 41-923 Bytom ul. Nickla 19.
     Dane kontaktowe Inspektora IOD - Wydział Edukacji w Urzędzie Miejskim, ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

     Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

     1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa. 
     2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych.
     4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
     5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
     6. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.