• A może budownictwo na Politechnice Śląskiej?
     • Dzień Otwarty SP26
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Dzień Języka Ojczystego
     • Zielona kraina
     • Edukacja ze smakiem
      • KOCHANI RODZICE NASZYCH UCZNIÓW

       "Żyć to znaczy dziękować za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach. W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznym, lecz wdzięczność szczęśliwymi".
       (Phil Bosman)

       Kochani Rodzice.
       Dobiega końca kolejny rok nauki Waszych pociech. W perspektywie dwa miesiące bestroskiego wypoczynku od obowiązków szkolnych i nauki. Specyficzna sytuacjanie nie zmienia zwyczajów związanych z zakończeniem roku szkolnego, dlatego Dyrekcja i Grono Pedagogiczne dziękuje Wam, Kochani Rodzice, ponieważ w tym rokuodegraliście szczególną rolę w procesie edukacji dzieci od mimentu wprowadzenia zdalnego nauczania, Dziękujemy, że pomogliście nam w różnoraki sposób dbać i troszcyć się o miejsce, w którym Wasze dzieci spędzają znaczną część czasu.
       Życzymy Wam i Waszym pociechom słonecznych i pełnych radości oraz wypoczynku bezpiecznych wak

      • Rozstrzygnięty konkurs "Bajkowy kostium teatralny"

       Z ogromną radością informuję,że nasza uczennica Oliwia Brzozowska kl.7a, została laureatką konkursu plastycznego pt.: "Bajkowy kostium teatralny". Organizatorem konkursu była Opera Śląska.

       Laureatce i opiekunce Oliwii, p. mgr Jolancie Zych gratulujemy .

       Autorka tekstu: mgr Jolanta Zych - nauczyciel plastyki.

      • DLA WSZYSTKICH DZIECI

       Z okazji Dnia Dziecka: moc uśmiechów i radości, szczęścia, zdrowia, pomyślności.

       Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspo

      • KOCHANI GŁOSUJCIE CODZIENNIE NA PODWÓRKO NIVEA

       Głosowanie trwa od 22 maja. Jeśli codziennie każdy z Was zagłosuje to wzmocni naszą szanse na stworzenia ładnego placu zabaw na terenie naszej szkoły przez NIVEĘ. Kochani Rodzice, Was i Waszych znajomych również prosimy o oddawanie głosów. Proszę skorzystać z poniższego linku.

       Dziękujemy Społeczność Kennedy'ego

   • Librus Synergia
    • Przekształcenie Poradni Psychologicznio-Pedagogicznej w Bytomiu

    • W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 25 listopada 2019 r. uchwały nr XXI/304/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu poprzez zmianę siedziby z ul. Józefa Rostka 16 na pl. Klasztorny 2 oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie informuję, że od dnia 1 września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu będzie funkcjonowała w nowej lokalizacji tj. na placu Klasztornym 
     W związku z powyższym zwracam się z prośbą o powiadomienie do dnia 29 lutego 2020 r. Rady Pedagogicznej i rodziców dzieci/uczniów o przeniesieniu siedzib w/w placówki oraz informowanie na bieżąco osoby zainteresowane skorzystaniem z pomoc psychologiczni=pedagogicznej. Ponadto informacja o zmianie lokalizacji poradni powinna być umieszczona  do dnia 30 września 2020 r. na widocznej i ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.
     Nadmieniam, że treść uchwały dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

     z up. PREZYDENTA  MIASTA

     Barbara Freier-Pniok

     Naczelnik Wydziału Edukacji

    • UCHWAŁA NR XXI/306/19 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

    • z dnia 25 listopada 20 I 9 r.
     w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcący w Bytomiuch nr 5 im. J.F. Kennedy'ego w Bytomiu 


     Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 20 19 r. poz. 5 11 z późn . zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z  póź. zm.) uchwala się co następuje:
     & 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2020 r. VIII Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Józefa Nickla 19.
     &2. Wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o uzyskanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wymienionej w & 1.
     & 3. W terminie do 29 lutego 2020 r. o zamiarze likwidacji powiadomić:
     1) rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wymienionej w & 1;
     2) Śląskiego Kuratora Oświaty.
     & 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
     &5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady Miejskiej
     Mariusz Janas


    • Administrator danych osobowych

    • Administratorem danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu jest Dyrektor ZSO nr 5, 41-923 Bytom ul. Nickla 19.
     Dane kontaktowe Inspektora IOD - Wydział Edukacji w Urzędzie Miejskim, ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

     Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

     1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa. 
     2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych.
     4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
     5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
     6. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.